מכרז פומבי מס" 4/2024 למתן שירותי שמירה ואבטחה במרכזים, בקייטנות ובאירועי מקפ"ת

מקפ"ת-מרכזים קהילתיים פתח תקוה (להלן:"מקפ"ת" ו/או " העמותה"), מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה במרכזים, בקייטנות ובאירועי מקפ"ת בפתח תקווה, הכול כמפורט במסמכי המכרז ובכפוף להוראותיו.

המשתתף הזוכה יעניק למקפ"ת שירותי שמירה ואבטחה במרכזים, בקייטנות ובאירועי העמותה הנערכים ברחבי העיר פתח תקווה, הכול בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם שיחתם בינו לבין העמותה.

ההשתתפות במכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪ עבור מסמכי המכרז (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא). את התשלום ניתן לבצע באתר האינטרנט של העמותה או במשרדי העמותה, על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

מפגש מציעים יערך ביום 11.7.2024 בשעה 13:30 במשרדי העמותה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בשני עותקים, במסירה ידנית במשרדי מקפ"ת (לא לשלוח בדואר), ברחוב שפירא 21 קומה 2, פתח תקוה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס` 4/2024" בלבד, עד ליום ה- 24.7.2024 בשעה 12:00 בצהרים.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז על סך 30,000 ₪. הערבות תהא בתוקף עד ליום 24.11.2024 העמותה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית.

הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיון.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

גיא אליהו, מנכ״ל