תקנון תיאטראות העיר – פתח תקוה

עודכן בתאריך 27/06/2024

ידוע כי תקנון זה תקף לכלל גולשי האתר, לרבות לקוחות אשר יצרו קשר באמצעות הטלפון ושמעו במענה הקולי הפניה לתקנון זה.

כללי

 1. אתר זה www.makefet.com הינו אתר אינטרנט הרשמי של "תיאטראות העיר- פתח תקוה" (להלן: "האתר"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות המחלקות שבניהול החברה והשירותים הניתנים על ידיה. כמו כן, במסגרת האתר, אם וככל שהדבר יתאפשר ע"י החברה בפועל, ניתן יהיה לרכוש כרטיסים למופעי תרבות וספורט במגוון תחומים כמפורט באתר.
 2. ביצוע הזמנות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.
 3. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.
 4. מספר הכרטיסים למופעים השונים של החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
 5. המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ למעט מופעים שמפיקם מלכ"ר. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 6. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.
 7. מובהר בזאת כי כל הזמנת שירותים באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י החברה בגין כל הזמנה.
 8. חלקים מתוכן האתר ו/או תקנון זה מנוסחים מטעמי נוחות ומסיבה זו בלבד, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

אחריות

 1. החברה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.
 2. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:
  1. איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.
  2. שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סבה אחרת.
  3. חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.
 3. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.
 4. לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.
 5. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר פתח-תקווה.
 6. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר.

תנאי שימוש וביצוע הזמנות באמצעות האתר

 1. הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים.
 2. חובה להציג את כרטיס האשראי בו חויבו הכרטיסים בזמן קבלת הכרטיסים בקופת האולם.
 3. חובה להציג תעודה מזהה בעת קבלת הכרטיסים בגין הנחה שנדרשה בעת הרכישה.
 4. במידת הצורך ניתן לבטל את העסקה עד 2 ימי עסקים לפני המופע במייל izikr@ptikva.org.il או בתיבת צור קשר באתר:https://bit.ly/goldatheater בעבור ביטול העסקה יגבו 5% מסכום העסקה או 100 ₪ (הזול מבינהם). המחירים באתר כוללים דמי טיפול.
 5. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך ו/או אופן על תוכנו, מהותו, אופיו ונכונותו של המידע המפורסם באתר ומטעם החברה בכל עת, בכל הקשור למידע שניתן ו/או הועבר בדרך כלשהי ע"י צד ג` כלשהו ו/או מידע אשר שובש ו/או סולף ע"י צד ג` כלשהו, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו.
 6. אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים (להלן: "הקישורים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"), הקישורים נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח.
 7. לבעלי צרכים מיוחדים כגון: עיוורים, נכים, נכים בכיסאות גלגלים, כבדי שמיעה או כל אדם אחר בעל צרכים מיוחדים. אנו נסייע ככל יכולתנו כדי להקל עליכם את השהיה במופעים להם אנו מוכרים כרטיסים.
  במידת הצורך יש לתאם מקומות מיוחדים באולם, עד שבועיים מראש במייל: izikr@ptikva.org.il .

  מרכזים קהילתיים פתח תקוה ממשיכה כל העת לשפר את השירות הניתן לאנשים עם מוגבלות.
  אם נתקלתם בשרות לא נגיש, או בכל שאלה ו/או הצעה בנושא, אנא פנו לרכז הנגישות מר יוסף זיגדון באחד מהאמצעים הבאים:

  • בדוא״ל yosi@makefet.com
  • בדואר, לכתובת רחוב שפירא 21, קומה 2, פתח תקוה
  • באמצעות הטלפון 03-9191122 | למזכירות החברה ובקשו שרכז הנגישות יחזור אליכם טלפונית.

טבלה המרכזת את כל הסדרי הנגישות הקיימים בכל המרכזים.

בימים אלה אנחנו משלימים את כל הפערים לטובת נגישות מלאה.
לפרטים נוספים וצפייה בטבלת הנגישות הארגונית.

פרטי הלקוח

 1. כל לקוח שיבקש לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח").
 2. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי הלקוח, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירותים באמצעות האתר.
 3. מובהר בזאת כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין ו/או במתכוון עומדת בניגוד לחוק וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד לקוח כאמור.
 4. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לחברה לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח כחלק ממאגר הנתונים של החברה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה ללקוח, בין אם באמצעות דוא"ל טלפון סלולארי ובין בכל דרך. פרטי הלקוח יוצאו ממאגר הנתונים של החברה היה והלקוח יחפוץ בכך והודיע על כך לחברה באופן רשמי.
 5. החברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, מסירת פרטי הלקוח לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד החברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר ע"י הלקוח.

בעלות וזכויות יוצרים

 1. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה הבלעדי של החברה בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, פרט להורדה של מידע (download) לצורך שימוש אישי של הלקוח בלבד לצורך ביצוע הזמנה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.
 3. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב , לרבות כל לוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של החברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.
 4. לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי